Privacyverklaring zilla.nl

1-3-2019
https://www.zilla.nl/
Inleiding
Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ZILLA.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-3-2019 Deze pravacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die ZILLA.nl verwerkt:
Afhankelijk van de diensten van ZILLA.nl waarvan je gebruikmaakt of van de reden waarom jij contact opneemt met ZILLA.nl, kan ZILLA.nl de volgende persoonsgegevens verwerken:
♣ voor- en achternaam
♣ adres
♣ e-mailadres
♣ telefoon
♣  IBANrekeningnummer
Als gebruik wordt gemaakt van een gebruikersnaam ten behoeve van de webshop: gegevens over het gebruik van de diensten en producten van ZILLA.nl die aldaar worden ingevoerd, waaronder inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord); bestellingen die worden geplaatst; contactgegevens; leveringsadressen; informatie die wordt ingevuld via een door ZILLA.nl ter beschikking gesteld open veld of informatie die je zelf aan ZILLA.nl verstrekt door het invullen van een open veld of in een e-mail die je aan ZILLA.nl verzendt.
De verkregen persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.
Doeleinden van de verwerking
Afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt of de reden waarom jij contact opneemt met ZILLA.nl, worden de hiervoor genoemde gegevens voor één of meer van de hierna genoemde doeleinden verwerkt:
♣ om producten te bestellen, de bestelling te verwerken en de bestelde producten te leveren
♣ om contact met je te kunnen opnemen over een bestelling, levering
♣ om je aan ons klantenbestand toe te voegen
♣ om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en onze producten
♣ voor de financiële administratie van ZILLA.nl
♣ voor het aan jouw verzenden van een akkoord gegeven nieuwsbrief
♣ voor het verwerken van jouw vragen, opmerkingen, klacht en daarover contact met je op te nemen
ZILLA.nl zal jouw persoonsgegevens, zonder jouw toestemming, niet voor andere doeleinden gebruiken.
Persoonsgegevens delen met derden
ZILLA.nl zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekken, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de diensten van ZILLA.nl, waaronder doch niet uitsluitend, het leveren van geplaatste bestellingen of voor de reden dat jij contact met haar hebt gezocht. Daarnaast kan ZILLA.nl jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op grond van de geldende wet- of regelgeving verplicht is of in het geval dat dat (wettelijk) is toegestaan. In het geval dat ZILLA/nl jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zorgt zij ervoor dat deze derde (met behulp van een overeenkomst) onder meer eenzelfde niveau als ZILLA.nl hanteert voor wat betreft de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gaat gebruiken dan waarvoor ZILLA.nl die gebruikt.
Beveiligen van persoonsgegevens
ZILLA.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, gebruik of verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens tegen te gaan.
Bewaren van persoonsgegevens
ZILLA.nl zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Hoe lang de gegevens worden bewaard, zal afhangen van het doel waarvoor ZILLA.nl de gegevens heeft verzameld en/of van geldende wettelijke bewaartermijnen.
Jouw rechten
Je hebt onder andere het recht om: jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen; een verleende toestemming in te trekken; en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor zover je dat niet zelf kan uitvoeren in de account die je bij ZILLA.nl hebt, kun je een verzoek of bezwaar zoals hiervoor genoemd schriftelijk, per post of per e-mail op één van de hiervoor genoemde adressen, bij ZILLA.nl indienen. ZILLA.nl zal dit zo spoedig mogelijk oppakken. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek indient, kan ZILLA.nl je verzoeken je adequaat te identificeren door bijvoorbeeld een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarvan gevoelige informatie is afgeschermd) mee te sturen.
Cookies
ZILLA.nl maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en marketing/tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het (eerste) bezoek aan de website van ZILLA.nl wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, laptop, tablet, smartphone, etc. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website van ZILLA.nl. Zo zorgen zij er onder meer voor dat jouw voorkeursinstellingen worden onthouden, dat als je daarvoor kiest de inloggegevens van jouw account worden onthouden en dat de website bereikbaar is en goed werkt door de belasting daarvan op de juiste wijze te verdelen. De analytische cookies gebruikt ZILLA.nl om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door bezoekers, zodat ZILLA.nl jouw gebruikservaring van haar website kunnen verbeteren. De cookies verzamelen onder andere informatie over het aantal bezoekers aan onze website, hoe lang bepaalde pagina’s of de website op zich worden bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht. Voor de cookies waarvoor je ZILLA.nl toestemming hebt gegeven om die te plaatsen, kun je je toestemming ook intrekken. Dat kan via de cookie-instellingen van ZILLA.nl. Verder kun de instellingen van jouw internetbrowser zodanig aanpassen dat bij een volgend bezoek aan de website van ZILLA.nl geen cookies worden geplaatst. Meer informatie hierover vind je in de helpfunctie van jouw internetbrowser. Als je de mogelijkheid om cookies te plaatsen beperkt of daarvoor geen toestemming geeft, kan dat gevolgen hebben voor de optimale werking van de website en de gebruikservaring beïnvloeden.
Wijzigen privacyverklaring
ZILLA.nl is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring zal op de website van ZILLA.nl zijn in te zien. Om van wijzigingen in de privacyverklaring van ZILLA.nl op de hoogte te blijven, adviseert ZILLA.nl om de privacyverklaring op haar website regelmatig te raadplegen.
Disclaimer ZILLA.nl
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ZILLA.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Contactgegevens:
ZILLA.nl
Vestaweg 10
8938 AV Leeuwarden
Nederland
T (058) 2880444
E info@zilla.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Johan Prinsen
Algemene Voorwaarden
Webdesign: Unyt